Bibliografia

Korzyści z wzmacniania różnorodności płci w wymiarze ekonomicznym

Nazwa czasopisma Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (ZN USZ)
Autor/-ka Monika Wojciechowicz
Data publikacji2015
Numer wydania74 t.2
Link do artykułu
Obszar Praca
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

Streszczenie:

Cel –  Przedstawienie analiz potwierdzających korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce na poziomie makro i mikroekonomicznym oraz pozytywnej korelacji pomiędzy rynkową wyceną firm notowanych na giełdzie a reprezentacją kobiet we władzach tych firm. Promowanie standardów związanych z budowaniem świadomości o konieczności zmian odnośnie do wzmacniania w firmach różnorodności w wymiarze płci, ponieważ z tym zróżnicowaniem pracodawcy mają najczęściej do czynienia oraz wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Metodologia badania – Wyniki analiz i raportów polskich i zagranicznych, w tym przygotowanych w Unii Europejskiej.

Wynik – Z uwagi na fakt, że poziom uczestnictwa kobiet w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych w

Polsce jest niski zarówno w wymiarze bezwzględnym, jak i w odniesieniu do innych krajów europejskich, istnieje konieczność budowania świadomości o konieczności zmian, sprzyjających partnerstwu na rzecz równości kobiet i mężczyzn w biznesie, w szczególności poprzez tworzenie nowej jakości w kulturze korporacyjnej firm, upowszechnianie kultury korporacyjnej firm stosujących tego typu rozwiązania, przenoszenie ich na grunt małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze systemowym wsparciem ze strony nie tylko świata biznesu, ale również instytucji okołobiznesowych, takich jak instytucje rządowe, środowiska akademickie, media i osoby fizyczne.

Oryginalność/wartość – Stan wiedzy w zakresie prezentacji badań podejmujących zagadnienia dotyczące  pomiaru stopnia uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce przede wszystkim opiera się na opracowaniach zagranicznych. Niniejsza praca jako jedna z nielicznych kompleksowo prezentuje wyniki tych badań nie tylko na gruncie międzynarodowym, ale i polskim.