Bibliografia

Bez wsparcia, bez wytchnienia

Nazwa czasopisma KONTAKT
Autor/-ka Rafał Bakalarczyk
Data publikacji22.04.2013
Link do artukułu
Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

"W Polsce praktycznie nie istnieje system wsparcia dla osób sprawujących pieczę nad starszą, wymagającą asysty w codziennym funkcjonowaniu osobą. Świadczenia pieniężne z tego tytułu są niewielkie i dostępne tylko dla wąskiej kategorii opiekunów (tych uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego). Brakuje też zupełnie wsparcia usługowego w zakresie poradnictwa, szkoleń, nieraz terapii i pomocy psychologicznej. Mało jest ośrodków dziennego wsparcia, nie funkcjonuje zagwarantowana prawnie opieka „wytchnieniowa” na okres czasowej nieobecności opiekuna. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że system w zasadzie nie widzi opiekuna. A zwłaszcza nie widzi go jako podmiotu również potrzebującego wsparcia, a poniekąd także gratyfikacji za ponoszony wysiłek, którym wyręcza instytucje publiczne. Nawet patrząc czysto funkcjonalnie i utylitarnie, władza powinna rozumieć ową potrzebę wsparcia dla opiekuna, bowiem od niego zależy możliwość skutecznego, długookresowego pełnienia owej opiekuńczej roli a także godzenia owej roli z innymi społecznie ważnymi rolami. Niestety, system pozostaje ślepy, a przynajmniej krótkowzroczny, nie dostrzegając, że w dłuższej perspektywie koszty zaniechań znacznie przekroczą doraźne oszczędności."
(fragment artykułu)