Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepelnosprawnych
Joanna Kossewska
Czasopisma STUDIA PSYCHOLOGICA I (2003), Warszawa, 2003.
 
Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz jako metoda działań rehabilitacyjnych, kiedy niepełnosprawni podejmują równorzędne partnerstwo z otoczeniem w zakresie realizacji spraw ich dotyczących (Niemczyk, Sieradzki, 1986), aktywnie kształtują proces własnej rehabilitacji przez określanie swoich potrzeb i znajdowanie sposobów ich zaspokojenia oraz przekazują własne doświadczenia innym niepełnosprawnym. Integracja stanowi tu istotną wartość dla osób niepełnosprawnych, i dla społeczeństwa, gdyż pozwala niepełnosprawnym na optymalny rozwój w naturalnym środowisku społecznym, w warunkach umożliwiających zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb, przygotowuje osoby niepełnosprawne do pracy zawodowej, pełnienia ról społecznych i samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych zadań, a także do radzenia sobie w świecie osób sprawnych.
fragment

http://libproxy.up.krakow.pl/~biblio/plikownia/pdf/kossewska_02.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.efs.gov.pl Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontakt mailowy z redakcją portalu: redakcja(at)rownosc.info
www.rownosc.info (C) Fundacja Fundusz Współpracy 2011
www.efs.gov.pl
zaloguj się