Baza organizacji

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Dostrzegamy społeczne, kulturowe i środowiskowe źródła kryzysów. Praktykujemy taką interwencję kryzysową, która wspiera aktywność na rzecz zmiany społecznej. Sprzeciwiamy się etykietyzacji i ubezwłasnowolnieniu ludzi dyskryminowanych i wykluczanych. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów/ Romek), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości. antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji,prawa człowieka,grupa mniejszościowa,grupa większościowa,marginalizacja

Zobacz na mapie