Baza organizacji

Ośrodek Badań nad Wielokulturowością, Mniejszościami i Wykluczeniem

Ośrodek Badań nad Wielokulturowością, Mniejszościami i Wykluczeniem jest jednostką naukową skupiającą badaczy/badaczki różnych dziedzin i specjalności (politologii, medioznawstwa, filozofii, socjologii i in. ). Głównym celem ośrodka jest rozwój, systematyzacja i upowszechnienie badań nad zagadnieniem wielokulturowości oraz nad tożsamością i percepcją wszelkich grup definiowanych przez nauki społeczne jako mniejszości lub/i grupy dyskryminowane i wykluczone a także refleksja naukowa nad wartościami życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem równości i sprawiedliwości.

Zakres działania:

1. Prowadzenie badań naukowych (w szczególności o zasięgu regionalnym)
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej (zajęcia dla studentów, szkolenia i treningi)
3. Integracja środowiska naukowego
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną


Zobacz na mapie