Baza organizacji

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upodmiotowienie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich. FRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji. obszary działania: edukacja antydyskryminacyjna,antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji

Zobacz na mapie