Baza organizacji

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty"

CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej w ogóle. Jesteśmy po to, by aktywizować społecznie, zawodowo i kulturowo oraz edukować pozaformalnie młodych ludzi.

Działamy, by promować wolontariat i budować porozumienie międzykulturowe, a także zapobiegać dyskryminacji i wykluczeniu poprzez długoterminowe projekty edukacyjne, warsztaty, szkolenia, wymiany i wolontariat europejski (EVS).

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia celami szczegółowymi organizacji są  między innymi: – aktywizowanie społeczne, zawodowe i kulturowe młodych ludzi, szczególnie młodzieży bezrobotnej i bezpośrednio zagrożonej wykluczeniem społecznym; – wszechstronne aktywizowanie młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i społeczności lokalnej poprzez edukację pozaformalną i międzykulturową z wykorzystaniem narzędzi sztuki oraz sportu; – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez długoterminowe projekty edukacyjne, wymianę młodzieży, seminaria, szkolenia i warsztaty, spotkania, koncerty i festiwale.


Zobacz na mapie