Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ II - Raport z badania profesjonalistów
By przeanalizować zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych wykonano badanie sondażowe z udziałem osób, które zawodowo stykają się z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiara ...
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego
Badanie miało dwa główne cele. Pierwszym było zdobycie orientacji w świadomości społeczeństwa polskiego na temat stosowania w rodzinie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Celem drugim była próba psych ...
Developing Anti-Discrimination Law in Europe
The 28 EU Member States, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared
Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych danych na temat agresji szkolnej (rówieśniczej), w oparciu o dane z badań prowadzonych w Polsce i zagranicą. W raporcie przedstawione są definicje agresji, przemocy i dręczenia szkolneg ...
Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices
W raporcie opisano zjawisko przymusowych małżeństw oraz prawnych rozwiązań w przeciwdzialaniu temu zjawisku, bazując na danych i informacjach zebranych w pięciu europejskich krajach.Zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie ...
Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie
Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki ...
Developing anti-discrimination law in Europe. The 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared.
W ciągu ostatnich lat w większości krajów europejskich prawo antydyskryminacyjne zostało zaadoptowane. Ta bezprecedensowa i na dużą skalę zmiana została zainicjowana przyjęciem dwóch dyrektyw w 2000 roku, Dyrektywa 2000/43 wprowadza ...
Developing anti-discrimination law in Europe. The 27 EU Member States compared.
W ciągu ostatnich lat w większości krajów europejskich prawo antydyskryminacyjne zostało zaadoptowane. Ta bezprecedensowa i na dużą skalę zmiana została zainicjowana przyjęciem dwóch dyrektyw w 2000 roku, Dyrektywa 2000/43 wprowadza ...
Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych
Zasadniczym celem sondażu było zbadanie dostępności polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych. Część pierwsza badania miała przynieść odpowiedź na pytanie, czy w uczelniach wyższych istnieją osoby lub struktury wyspecjalizowane ...
Gendermeria - równościowy monitoring
Publikacja jest plonem kilkumiesięcznej pracy Fundacji Feminoteka, jej Zespołu oraz innych osób zaangażowanych w projekt monitorujący Gendermeria. Znajdują się w niej zarówno teksty będące efektem monitoringu instytucji publicznych, ...
Gender Equality and Climate Change - Report
Zmiany klimatu odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w środowisku i mają wpływ na życie zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ten wpływ i jego konsekwencje nie są neutralne z perspektywy płci. Kobiety i mężczyźni mają różne potrzeby, prior ...
Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Szelenyi, dziekan Wydziału Socjologii w Yale (...) zdobył środki i zorganizował międzynarodowy zespół, którego celem było dokonanie pomiaru skali ubóstwa w Europie Środkowowschodniej ...
Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
Problemy społeczno-gospodarcze wsi w szczególny sposób dotykają kobiet, mieszkanek tych obszarów, na których wolniej przebiegają zapoczątkowane w 1989 roku procesy modernizacji. Jak wskazuje Małgorzata Fuszara, w Polsc ...
Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie
We współczesnych badaniach zjawiska zatrudniania osób do pomocy w domu uwaga badaczy skupia się zazwyczaj na sytuacji migrantek zarobkowych pracujących jako pomoce domowe. Wiele badań koncentruje się na kategorii „migranckich ...
Roma and travellers in public education. An overview of the situation in the EU Member States: executive summary.
Celem raportu jest zaprezentowanie sytuacji odnośnie dostępu do edukacji podstawowej i ponadpodstawowej dzieci pochodzenia romskiego. Raport pokazuje dostępne w tym zakresie dane, informacje i statystyki, jak również edukacyjne strategie p ...
Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie.
"Oddajemy w Państwa ręce bardzo ważną publikację – pierwszą tak obszerną w języku polskim, która dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodzin tworzonych przez osoby bi- i homoseksualne, a zwłaszcza z wychowywaniem dzieci prz ...
Raport ECRI dotyczący Polski (czwarty cykl monitoringu)
Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) została utworzona przez Rade Europy. Jest to niezależna instytucja monitoringu w dziedzinie praw człowieka wyspecjalizowana w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją. Składa si ...
Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań.
Raport poniższy prezentuje wyniki badania postaw, przeprowadzonego w okresie wrzesień 2005 – styczeń 2006, wśród osób z dysfunkcją wzroku, w wieku 16 do 36 lat, zamieszkałych w Małopolsce. Badanie zostało zrealizowane przez pa ...
Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe.
Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, mimo wzmożonych wysiłków społeczności międzynarodowej i poszczególnych państw włożonych w ich zwalczanie, nadal dotykają nasze społeczeństwa. Badania podejmowane w ostatnich kilkuna ...