Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
Prawa osób LGBT w Polsce
Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Raport o sytuacji kobiet w Gdańsku
Celem raportu wydanego przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet - NEWW, jest pokazanie jak wygląda sytuacja kobiet w Gdańsku i w jakim kierunku powinny pójść zmiany w działaniach władz samorządowych aby zapewnić w mieście równo ...
The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators
Możliwość uczestniczenia w  życiu politycznym jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Dlatego też prawo do udziału w  życiu politycznym, którym objęte są również osoby z niepełnosprawnościam ...
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia - Polska.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją w całej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pełni korzystać z przysługujących im fundamentalnych praw człowieka. Wprowadzanie ...
Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy
Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyśc ...
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce
W celu dokładnego omówienia i zbadania praktyk dyskryminacyjnych poniżej przedstawione zostaną również międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące tego zjawiska i możliwości dochodzenia skutecznej obrony swoich praw m. in ...
Niewidzialni. Bezpaństwowcy w Polsce - Raport
Pomimo upływu ponad sześćdziesięciu lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiącej prawo jednostki do obywatelstwa, szacuje się, że obecnie na świecie żyje około 12 000 000. bezpaństwowców. Jakkolwiek zatem p ...
Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach
W badaniu wzięły udział 3363 w wieku 11 – 30 lat. Przeprowadziliśmy je za pomocą autorskiego kwestionariusza wypełnianego on -line. Ankieta była dostępna na stronie internetowej www.jakaedukacja.pl od 14 maja do 14 sierpnia 2014 r. Pytania ...
Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?
Raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”
Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton
Od lutego do maja 2011 roku Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadziła kampanię pod hasłem „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Celem kampanii było zebranie od osób między 13. a 35. rokiem ...
STALKING - statystyki
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca statystyki dot. stalkingu >>> Strona policji ze statystykami dot. stalkingu  >>> Informator statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Ministerstwa Sprawiedliwości >>>
Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations. Report
W ramach przeprowadzonego badania przeanalizowano udział kobiet w ciałach zarządczych w sektorze mediów w 27 krajach i Chorwacji (badanie robiono przed wejściem Chorwacji do UE). Celem badania było również określenie do jakiego stop ...
Sprawozdania okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
Zobacz - KONWENCJA W SPRAWIE IKWIDACJI WSZELICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET z 18 grudnia 1979 r.  >>>  
Education: the situation of Roma in 11 EU Member States
W raporcie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r. nt. edukacji w spoleczności romskiej. Badanie pokazało znaczące różniece w dostępie do edukacji pomiędzy dziecmi romskimi i nie-romskimi, zarówno na poziomie szkoły ...
Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States
Raport prezentuje  wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych na temat ubóstwa i zatrudnienia. Z badania wynika, że chociaż większośc osób pochodzenia romskiego aktywnie poszukuje pracy, to tylko niewielki ...