Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain
Badania, których wyniki ujęto w raporcie, prowadzono w ramach europejskiego projektu “Health and the Roma Community, Analysis of the Situation in Europe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ich celem była diagnoz ...
Community Instruments and Policies for Roma Inclusion
Raport został przygotowany przez Komisję Europejską na wniosek Rady Europejskiej. Analizuje polityki i instrumenty istniejące na szczeblu Unii Europejskiej, które mają wspierać integrację Romów. Analizie poddano: obowiązujące ramy p ...
Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Report
Raport ten nie bada społecznego wykluczenia ani dyskryminacji doświadczanej przez osoby pochodzenia romskiego w Europie, nie zajmuje się również "nieskutecznymi" działaniami. Jego celem jest dostarczenie pełnej informacji na temat działań ...
Stosunek do mniejszości narodowych
"Największe odsetki respondentów darzą sympatią mieszkających w Polsce Czechów (43%) i Słowaków (42%), mniejsze grupy - Litwinów (34%), Niemców (32%) i Białorusinów (28%). Co najmniej jedna trzecia ankiet ...
Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle
W 2000 roku Bank Światowy opublikował pierwszy raport dotyczący ubóstwa i rozwoju społecznego w odniesieniu do społeczności rozmskich w krajach Europy sordkowej i Wschodniej (Ringold 2000). I chociaż analiza skupiła się głównie ...
Uprzedzenia etniczne w Polsce. Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009
Badania uprzedzeń mają długą tradycję w socjologii oraz psychologii społecznej (por. Dovidio, Glick i Rudman, 2005). Niemal wszystkie tego typu badania odpowiadały na konkretne potrzeby mniejszości: miały na celu ograniczanie dyskryminacji w szko ...
UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. PERSPEKTYWA POZNAWCZA
 Artykuły tu zebrane podzieliliśmy na trzy części tematyczne. Ubóstwo odłączyliśmy od wykluczenia społecznego dla większej klarowności prezentacji, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te problemy są ze sobą powiązane. Wiadomo, że ...
MONITOROWANIE RÓWNOŚCI kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
Równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demografi czno- -społecznych jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania fi rmą. W literaturze przedmiotu opisuje się je jako zarządzanie r&o; ...
Firma Równych Szans 2007 - II edycja konkursu. Raport z badań.
Równe traktowania pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demograficznospołecznych jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania firmą. W literaturze przedmiotu opisuje się je jako zarządzanie ró ...
NIEPEŁNOSPRAWNI W OCZACH PRACOWNIKÓW I OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to istotny problem polskiego rynku pracy. Serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wsparł działania Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i przeprowadził wśród swoich użytkowników ankiet ...
RAPORT - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY
Badanie mialo na celu:1.promocję możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, identyfikację trudności i przeszkód w funkcjonowaniu tej grupy na rynku pracy. 2.wypracowanie wzorców oraz upowszechnienie dobrych praktyk, ...
Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce - raport z badań i propozycje zmian
 (...) zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie monitoringu kilkudziesięciu akt sądowych dotyczących postępowań w sprawie prawnejzmiany płci celem zebrania rzeczywistych informacji o stanie przestrzegania w nich podstawowych stan ...
Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 2009
Raport składa się z sześciu części. W części pierwszej zawarte zostały najważniejsze wnioski i rekomendacjez badania, szczegółowy opis zastosowanej metodologii i źródeł informacji, a także podstawowe wyniki badańdesk research w zakr ...
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy uwzględniające dane BAEL, bezrobocia rejestrowanego i in. Opracowania publikowane są każdego roku.
W poszukiwaniu ochrony
Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia
Raport z projektu „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”
Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009
SPIS TREŚCI 1. KOBIETY/ GOSPODARKA/ EKONOMIA/ RYNEK PRACY • Kobiety i gospodarka Ewa Lisowska • Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie Janina Sawicka • Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet Anna Titkow, Danut ...
Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?
Niniejsze opracowanie przedstawia najbardziej istotne różnice pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do możliwości rozwoju ekonomicznego, a także omawia przyczyny tych nierówności na tle kontekstu politycznego i społ ...