Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA POLAKÓW ORAZ POSTRZEGANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE
Przepisy przyjętej na początku roku 2005 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym weszły w życie 1 maja. Problematyka poruszana w tej ustawie nie jest zapewne w Polsce zbyt powszechnie znana. Ponadto, dotyczy niew ...
RÓWNOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ – analitycznie
Raport z przeglądu badań i statystyk dotyczących tematów z obszaru nierówności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania
Situation Assessment Report on Roma in Ukraine and the Impact of the Current Crisis
Raport dotyczy sytuacji Romów na Ukrainie, która uległa pogorszeniu po przesiedlaniach na skutek konfliktu na wschodzie.  Dokument skupia się m.in. na sytuacji socjalnej oraz kwestiach związanych z anty romskim dyskursem w medi ...
Opis Położenia Społecznego Romów w Polsce
Raport Romowie – Bezrobocie
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania
Badania nad ubóstwem są w Polsce prowadzone z większą częstotliwością od wczesnych lat 90. O trudnych warunkach życia i niedostatku pisano również oficjalnie w PRL, szczególnie w latach 80. W nowszych badaniach stosowano pers ...
Stosunek Polaków do innych narodów - 2014
Ranking najbardziej lubianych narodów po raz kolejny otwierają Czesi, do których pozytywny stosunek ma co drugi Polak (50% deklaracji sympatii), tuż za nimi sytuują się Włosi (48%), Słowacy (47%), Hiszpanie (46%), Irlandczycy (46%). ...
Gender Equality Index - report
Gender Equality Index jest jedynym narzędziem, które w sposób kompleksowy analizuje równość płci w różnych sferach. Jest narzedziem przyjaznym i pozwala na latwa analizę wyników. Jest kombinacją różnych w ...
The Global Gender Gap Report - 2014
Światowe Forum Eknomiczne publikuje serie raportów dotyczacych problemów w skali światowej, jednoczesnie poszukując ich rozwiązań. Jednym z takich raportów jest Global Gender Gap Report publikowany każdego roku. Wydawany do 2 ...
Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii
Raport z badania ankietowego zrealizowanego w ramach projektu
Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
(polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne) - Raport nr 219
Romowie na rynku pracy - problemy i sposoby ich rozwiązywania
  W rozdziale pierwszym przypomniano kilka najważniejszych faktów z historii Romów na ziemiach polskich, a także omówiono niektóre z obyczajów i obrzędów będących przejawem bogatej&nbs; ...
Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
realizowanego w ramach projektu „Q jakości – poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy
Ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 – 2012
Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci
Do Koalicji KARAT stale docierały informacje i materiały świadczące o złej sytuacji⁶ pracowników sklepów wielkopowierzchniowych⁷. Chcąc zweryfi kować posiadane dane, uaktualnić je, przedstawić sytuację w różnych sieciach supe ...
Szkoła milczenia
Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych
Wykluczenie systemowe a integracja
Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu
Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia
Kontrola aktywizacji zawodowej i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, ujęta w Planie pracy NIK na 2013 r., została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach priorytetowego kierunku ...
Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991–2008
Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom IV
Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne
W 2008 r. media poinformowały o segregacji narodowościowej w polskich szkołach. Sprawa dotyczyła praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do dzieci romskich uczęszczających do szkoły w Maszkowicach w woj. małopolskim. Dyrektor tamtejszej szkoły podst ...