Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka
Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, d ...
STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW
Do najbardziej lubianych narodów należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi, do których sympatię wyraża mniej więcej połowa Polaków (od 46% do 51% deklaracji sympatii w zależności od narodowości). Spośr&oac; ...
The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey results at a glance
REPORT ROMA PILOT SURVEY Technical report: methodology, sampling and fieldwork
Sprawozdania z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych
Informacje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych kazdego roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Karta Praw Osób Niepełnosprawnych)
Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane by pomóc krajom w określeniu przyczyn, rozmiaru i częstotliwości występowania przemocy wobec kobiet. Ma ono dostarczyć metodologicznych wskazówek dotyczących wyboru tematów, rodzaju ...
Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania
Raport z badań aktowych przeprowadzonych na zlecenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przez adw. Artura Roberta Pietrykę
WORDS & DEEDS: HOLDING GOVERNMENTS ACCOUNTABLE IN THE BEIJING+20 REVIEW PROCESS
W 1995 r. na IV Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet rządy 189 krajów uczestniczących przyjęły dwa dokumenty - Deklarację Pekińską i Platformę Działania - zobowiązujące je do działań na rzecz praw kobiet ...
PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH. PODSTAWOWE INFORMACJE
Raport na temat przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych jest pierwsza publikacja polskiej sekcji Amnesty International na temat własnego kraju i ma charakter pilotażowy. Celem raportu jest zestawienie danych na temat przemocy wobec ...
Metody badań jakościowych T.1 i T.2
Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak pe ...
Combating violence against women
Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States
Czas na prawa. Polski Raport Social Watch 2008
Social Watch jest siecią organizacji, zrzeszającą członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Social Watch powstał w 1995 roku by stworzyć „miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami społecznymi i ...
Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia - wyniki badań
W książce prezentujemy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w roku 2009 w ramach projektu Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwo- ści osób niepełnosprawnych. Badaniom poddano bardzo dużą, jak na polskie standardy badawcz ...
Women in European politics – time for action
Pomimo że w ostatnich latach odnotowano zwiększony udział kobiet w gremiach decyzyjnych w Europie, to ten raport pokazuje, bazując na danych Komisji Europejskiej na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym, że kobiety nadal stanowią ...
More women in senior positions. Key to economic stability and growth
W dalszym ciągu kobiety nie są wystarczająco reprezentowane na wysokich stanowiskach w wielu obszarach i sektorach, pomimo że stanowią prawie połowę siły roboczej, a więcej niż połowa ma wykształcenie uniwersyteckie. Raport ten bada obecna sytuac ...
Džuvljarke. Roma Lesbian Existence
Raport przedstawia sytuację homoseksualnych kobiet romskich, które są częścią heteronormatywnej i patriarchalnej społeczności Romów w Serbii stając się tym samym ofiarami różnych form dyskryminacji i przemocy.
Migracje kobiet
() Jest to jedna z pierwszych książek podejmujących niedostatecznie dotychczas w Polsce zbadany fenomen migracji międzynarodowych kobiet, zarówno Polek poszukujących spełnienia swych potrzeb poza granicami naszego kraju, jak i imigrantek s ...
Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim 2005 / 2006
Poniższe opracowanie prezentuje wybrane zagadnienia z szerszego badania pt. „Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia”. Badanie to zostało przeprowadzone przez Partnerstwo na Rzecz Zwiększ ...
The EWL Barometer on Rape 2013
W 1997 r. powstało Obserwatorium Przemocy wobec Kobiet, w skald ktrego wchodzą przedstawicielki z wszystkich krajów członkowskich UE, krajów EOG i krajów kandydujących oraz eksperci/tki w zakresie przeciwdzialania przemocy wo ...
BODY AND SOUL
Forced Sterilization and Other Assaults on Roma Reproductive Freedom in Slovakia