Badania i statystyki (360)
Wyszukaj tutaj
POLKI 2013. Zdrowie i jego zagrożenia
Oddajemy w Państwa ręce Raport „Polki 2013”, który z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Jest to dokument adresowany ...
Marne szanse na awanse?
Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę ...
Żydzi - problem prawdziwego Polaka
Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści
Zgłębianie charakterystyki postaw wobec muzułmanów i poszukiwanie czynników na nie wpływających wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażane są skrajnie negatywne postawy antymuzułmańs ...
Gender Equality in Power and Decision-Making
Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States
Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą.
Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych
NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców
Cele kontroliCelem głównym kontroli była ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocyspołecznej i integracyjnej dla uchodźców.Kontrolą objęto:• system pomocy społecznej pod kątem tworzeni ...
Raport. Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i błędne informacje dot. konieczności posiadania ubezpieczenia to największe bariery dla kobiet w ciąży w dostępie do publicznej służby zdrowia – wynika z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku.Kobieta w Pol ...
Klucz do informacji. Dostępność informacji elektronicznej.
Raport dotyczący dostępności aplikacji oferowanych przez administrację publiczną oraz aplikacji podpisów cyfrowych powstały w wyniku realizacji projektu „Klucz do informacji – badanie dostępu informacji dla osób niewidom ...
Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Poniższy raport prezentuje główne wyniki badania pod tytułem "Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" przeprowadzonego w okresie od stycznia do maja 2011 przez Fundację Instytut Rozwoju Regiona ...
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.
Według badań opinii społecznej 40% Polaków uważa mowę nienawiści za istotny problem społeczny, a 77% odczuwa dyskomfort w związku z obraźliwymi wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i to niezależnie od wła ...
MULTIPLE, COMPOUND AND INTERSECTIONAL DISCRIMINATION: BRINGING THE EXPERIENCES OF THE MOST MARGINALIZED TO THE FORE By LL.M Timo Makkonen Institute For Human R ights Åbo Akademi University April
Równość każdej osoby wobec prawa oraz ochrona przed dyskryminacją stanowi uniwersalne prawo człowieka, uznane i przyjęte w pewien sposób przez większość instrumentów prawnych dotyczących praw człowieka, w tym przez Powszechną ...
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Raport alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez dwudziestu autorów,skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacjipozarządowych działających na rzecz osób z niep ...
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH OSOBOM POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM. Informacja o wynikach kontroli
Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności i ...
Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce (2010)
W lutym i marcu 2010 roku Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC przeprowadził na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” badanie postaw Polaków wobec obywateli państw afrykańskich mieszkających ...
Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli pańśtw afrykańskich w Polsce (2015)
Główna przeszkoda w procesie dobrej integracji wciąż tkwi w nas. Kluczową sprawą, jest brak empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych, którzy u nas goszczą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mieć „grubą skó ...
Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona
O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Overview of youth discrimination in the European Union - Report 2015
CEL BADANIA: Badanie koncentrowało się na dwóch obszarach dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi (w wieku pomiędzy 15 a 25 lat) - czyli na dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne/narodowe i rasę oraz ze względu na orienta ...